Common Pochard - photo copyright by Don DesJardin

Aythya ferina