White Ibis - Photo copyright Don DesJardin

Euducimus albus